Відділ освіти, молоді та спорту Маньківської селищної ради

Методична служба

 ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Основними завданнями методичної служби є :

1.1. надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), з питань організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання;

1.2. професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти, експериментальної та інноваційної діяльності, нових освітніх технологій;

1.3. сприяння професійному зростанню педагогічних працівників, зокрема шляхом: координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об'єднань, творчих груп тощо); узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників; формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та розміщення посилань на них на вебсайті Відділу освіти;

1.4. створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

1.5. сприяння організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти;

1.6. патронаж закладів освіти, які мають статус експериментальних майданчиків;

1.7. організація роботи закладів загальної середньої освіти з вибору підручників, розподілу підручників, навчально-методичних посібників, навчальних програм;

1.8. вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам;

 1.9. участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення керівництва Відділу освіти оцінки якості освітньої дільності педагогічних працівників, що атестуються;

1.10. проведення фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників,  надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах;

1.11. взаємодія з науковим відділенням Малої академії наук та іншими учнівськими товариствами, участь у організації проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо;

1.12. формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

1.13. проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників;

1.14. надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

 1.15. взаємодія та співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсними центрами, вищими навчальними закладами, міжнародними та громадськими установами та організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності служби;

 1.16. інші завдання, що випливають із мети та функцій служби.

 

2. Діяльність методичної служби здійснюється за такими основними напрямами:

2.1. консультування педагогічних працівників;

2.2. інформаційно-методичний супровід закладів освіти, інклюзивно-ресурсного центру;

2.3. науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

2.4. трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності закладів освіти.

          3. Методична служба самостійно приймає рішення щодо організаційно-методичних форм роботи із педагогічними працівниками, з урахуванням інноваційних тенденцій в галузі педагогіки, методики, психології та в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Положенням.

4. Методична служба провадить діяльність з урахуванням таких принципів як демократизм, гуманізм, людиноцентризм, навчання впродовж життя, множинності форм підвищення кваліфікації та свободи їх вибору, мобільності застосування професійних здібностей педагогічних працівників, їх академічної свободи та доброчесності, інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір.

5. Методична служба у процесі реалізації покладених на нєї завдань взаємодіє з КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників», навчально-методичним центром психологічної служби; закладами освіти різних рівнів акредитації, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.