Відділ освіти Маньківської Районної Державної Адміністрації

Рекомендації по організації роботи з батьківською громадськістю

В умовах змін, що відбуваються в українському суспільстві, проходить зміна акцентів виховного впливу на молоде покоління. Проте на першому місці по силі виховного впливу залишається сімейне виховання.

            Виховання в сімʼї є першоосновою розвитку дитини як особистості, і  українське законодавство чітко визначає межі відповідальності сім’ї за навчання, виховання дітей: саме батьки чи особи, які їх замінюють, зобов’язані постійно дбати про своїх дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, зміцнення фізичного здоров’я, отримання загальної освіти та інше ( Закон України «Про освіту»).

            Правове регулювання відносин у сімʼї між батьками і дітьми здійснюється на основі Конституції України, законодавства про шлюб і сімʼю, цивільного Кодексу України. Правовідносини між батьками і дітьми регулюються також міжнародними документами: загальною декларацією прав людини, Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини.

      У сучасних умовах координацію виховних дій сім’ї покладено на освітній заклад, і від того, як організована робота з батьками,  значною мірою залежить успішність процесу навчання і виховання учнів.

    Співпраця педагогічного колективу з батьками може проводитись у різноманітних формах з використанням різних методів педагогічної діяльності. Разом з тим у навчальному закладі обовʼязково має діяти шкільний (класний) батьківський комітет, батьківський всеобуч, обовʼязковим є проведення загальношкільних (класних) батьківських зборів. Кожна форма роботи повинна  плануватись. План затверджується директором школи із зазначенням року, на який спланована робота. Протоколи зборів ведуться лише у книзі протоколів.

 

Загальношкільний батьківський комітет. Обирають на загальношкільних батьківських зборах із представників батьківських комітетів класів. Склад батьківського комітету затверджується. Комітет пропонує рішення, які потім обов'язково розглядаються адміністрацією школи. До сфери його діяльності входять піклування про групи подовженого дня, санітарний стан школи, допомога в ремонті школи, організація літнього відпочинку дітей, їх харчування та ін.

У роботі з батьківськими комітетами вчителі, адміністрація школи повинні виявляти тактовність, доброзичливе, уважне ставлення до їх пропозицій, своєчасно реагувати на них, розуміти, що їх діяльність сприяє зближенню педагогів з батьками і на цій основі успішному вирішенню багатьох складних питань виховання.

Адресовані батькам рекомендації, прохання найчастіше стосуються таких аспектів шкільного життя:

- проведення безпосередньої роботи з дітьми: індивідуальної (наставництво, шефство), групової;

- надання організаційної допомоги вчителю: наприклад, сприяння в проведенні екскурсій (надання транспорту, забезпечення путівками), організація зустрічей з цікавими людьми;

-  участі у зміцненні матеріальної бази школи, вирішенні господарських питань (допомога в обладнанні кабінетів, виготовлення обладнання, приладів, ремонт школи тощо).

Батьківський комітет класу. Створюють з метою демократизації управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку сім'я — школа, для поточного коригування управлінських рішень, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів, надання допомоги сім'ї у вихованні та навчанні дітей. Діє відповідно з положенням про батьківські комітети загальноосвітніх шкіл. До роботи в ньому залучають найактивніших батьків, авторитетних людей з високою громадянською свідомістю, які виявляють інтерес до справ класу, школи. Їх обирають на батьківських зборах класу. На засіданні батьківського комітету обирають голову, відповідальних за окремі види роботи. Батьківський комітет працює у тісному контакті з класними керівниками.

Провідною формою роботи  з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю, є батьківські збори.

      Батьківські збори.

Загальношкільні та класні батьківські збори плануються на навчальний рік.

У плані роботи класних керівників зазначається назва (за потреби) та тематика питань.

Тематика  і методика зборів

    Існує багато варіантів проведення батьківських зборів. Тематика і методика зборів повинні враховувати вікові особливості учнів, рівень освіченості, зацікавленості батьків, цілі та завдання виховання, що стоять перед школою.

    Серед функцій зборів особливо важливими є наступні: ознайомлення батьків зі змістом, методикою навчально-виховного процесу в закладі освіти та психолого-педагогічна освіта.

       На батьківських зборах відбувається підведення підсумків роботи з учнями, систематичне ознайомлення батьків із завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи закладу освіти. Батьки отримують інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень, запровадження профільних предметів, факультативів, спецкурсів.

       Психолого-педагогічна освіта полягає в інформуванні батьків про особливості розвитку конкретної вікової категорії дітей, попередження можливих проблем у навчанні, умови успішної взаємодії між дорослими і дітьми.

    Тематика зборів визначається загальними завданнями виховання, умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків. Під час  зборів аналізуються навчальні досягнення учнів, їхні можливості, етапи просування класу в навчальній діяльності. Розмова тут має йти не про бали, а про якість знань і міру інтелектуальних зусиль, що відповідають пізнавальній і моральній мотивації учнів. Змістом  батьківських зборів є створення таких перспектив,  яких батьки  потребують як вихователі.

       Порядок проведення батьківських зборів є довільним.  

       Вони проводяться 1-2 рази на семестр, але в разі педагогічної необхідності їх кількість може бути збільшена.

        Перші батьківські збори, як правило, є організаційними (проводяться  наприкінці серпня – на початку вересня);  наступні збори є тематичними  (протягом року);  останні  -  підсумковими  (краще проводити наприкінці навчального року в травні).

        За змістом  батьківські збори можуть бути поточними, тематичними або підсумковими.

     Поточні батьківські збори – це збори з традиційним порядком денним: результати семестру, проведених  заходів, свят, походів.

     Тематичні батьківські збори – це збори, присвячені актуальній темі, в обговоренні якої зацікавлена абсолютна кількість батьків класу. Вони  мають просвітницький характер і спрямовані на розширення знань батьків у сфері виховання дітей.

     Підсумкові батьківські збори – це збори, метою яких є підбиття підсумків та результатів розвитку дитячого колективу за певний період. Під час таких зборів батьки мають можливість оцінити досягнення всіх учнів, власної дитини. Залежно від теми та мети підсумкові збори можна проводити в  формі урочистих свят, походів, вогників тощо. 

      На класних батьківських зборах за пропозицією батьків, класного керівника формується батьківський комітет класу у складі 3-5 осіб (у повних класах). Батьківський комітет класу – це постійно діючий орган, який сприяє зміцненню зв’язків сім’ї, освітнього закладу, громадськості, залученню всіх учасників до активної життєдіяльності класного колективу, організації змістовного дозвілля школярів, педагогічного всеобучу батьків тощо.

        Під час проведення перших зборів може виникнути проблема із виборами до батьківського комітету. Якщо «демократичні вибори» вам не вдадуться, розподіліть усіх батьків упродовж всього терміну навчання дітей по групах і запропонуйте їм протягом кожного року по черзі у кількості 3-5 осіб бути членами батьківського комітету. Також вислухайте пропозиції з цього приводу батьків, прийміть колегіальне рішення.

 

Форми  проведення зборів

      Основна частина  класних батьківських зборів спрямована на формування педагогічної культури батьків, накопичення ними знань та навичок з виконання батьківських функцій та виховання дітей.       

      Збори повинні носити як теоретичний, так і практичний характер: розбір ситуацій, тренінги, практикуми, за допомогою яких батьки змогли б набути впевненості в собі, рішучості в досягненні мети виховання, побачити можливості не тільки для розвитку  дітей, а й резерви власної самореалізації.        

      Результативними і цікавими вважаються  «нестандартні збори»: круглий стіл, тематична дискусія батьків із запрошенням спеціалістів, спільні збори батьків і дітей (вогники, КВК), зустрічі  тільки батьків чи тільки матерів окремо. 

      Збори можуть відбуватися у вигляді  доповідей класних керівників, виступів  учителів, адміністрації, самих батьків, із залученням учнів, представників дитячих громадських об’єднань та організацій, керівників гуртків та секцій. Вони можуть супроводжуватися показом презентацій, творчих робіт, виступами художньої самодіяльності тощо.

Підготовка до зборів

  Підготовка плану зборів та доповідей.

       Якими б не були за змістом батьківські збори, вони вимагають ретельної підготовки: їхня ефективність пропорційна якості планування уроку, продуманості сценарію, який класний керівник розробляє або самостійно, або за допомогою батьківського чи учнівського колективу.

        Має сенс підготувати до кожних батьківських зборів діагностичний або статистичний матеріал, пов’язаний із вивченням окремих аспектів життя учнів класу. Корисність зборів для батьків полягає в отриманні особливо актуальної для них саме на цей час інформації, тому батьківські збори доцільно урізноманітнити такими розділами, які згодом можуть стати традиційними, що сприятиме більш тісним взаєминам у тріаді «вчитель - учень – батьки».

      Готуючись до батьківських зборів, класний керівник обов’язково складає план, визначає порядок денний, форму  проведення зборів, визначає осіб, відповідальних за підготовку. Він безпосередньо готує збори відповідно до плану (доповідь, виступи батьків, учителів та учнів; організація виставки; підготовка рішення зборів), запрошує гостей, забезпечує явку батьків. 

        Доцільно заздалегідь домовитися з фахівцями, які допоможуть вам провести збори:  вчителями-предметниками, соціальним педагогом,  практичним психологом, медичними працівниками, іншими спеціалістами .

        Дуже важливо порадитися з батьками щодо того, які проблеми і питання їх цікавлять.

       Вимоги до кабінету.

       Приведіть у порядок кабінет, в якому будуть проходити збори. Розмістіть на видному місці результати роботи класу та окремих учнів за період від попередніх зборів: рейтинг класу, результати олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань, у яких брали участь учні. Також можна презентувати учнівські проекти, творчі роботи.

Алгоритм проведення зборів

 Привітання батьків.           

            Вступ.         

Ніколи не починайте з негативної інформації. Спочатку знайдіть добрі слова про клас у цілому і про кожного учня окремо. Такий вступ допоможе вам встановити контакт з батьками.

          Головна частина.

         Доповідь класного керівника на зборах слід виголошувати вільно.  Формулюйте свої думки коротко, лаконічно, проявляйте доброзичливість, тактовність.  Говорячи про дітей, вживайте слова «наші», «наш», а не «ваші», «ваш».

         Виступ класного керівника не повинен перебільшувати 20 хвилин.  Від викладення фактів переходьте до  висновків. Після вашого виступу виділіть час на запитання, обговорення вашої промови.

       Треба уважно і спокійно вислухати всі виступи і зауваження батьків, тактовно відповісти на запитання й висловити конкретні пропозиції.

        Після основної промови надайте слово запрошеним спеціалістам, гостям.

     Не перевантажуйте збори теоретичними викладками.

        Не затримуйте батьків більш ніж передбачено регламентом: оптимальний час  проведення зборів 1- 1,5 години.

        Якщо є необхідність повідомити негативну інформацію про окремих учнів, не кажіть про це при всіх, попросіть батьків залишитися після зборів, «для того щоб порадитись відносно …», «для вирішення питань особистого характеру…» та ін.

Прийняття рішення зборів.

      Класні батьківські збори виявляють думки і точки зору як батьків, так і вчителів, виробляють колективні рішення і спільні єдині вимоги до навчання і виховання дітей.

      Рішення, прийняті батьківськими зборами, повинні бути оформлені протоколом. Протокол заповнюється при проведенні кожних батьківських зборів секретарем, обраним батьківським колективом. Після прийняття рішення зборів повинні бути підписи батьків.

       Аналогічний протокол складається при проведенні засідання батьківського комітету.  У ході зборів класний керівник повинен  фіксувати явку присутніх.

      Рішення, прийняті на батьківських зборах, стосуються всіх членів батьківського колективу класу,  в тому числі і тих, хто з різних причин не з’явився на збори. Учитель має продумати механізм передачі інформації відсутнім батькам, ознайомити їх із змістом зборів та прийнятими рішеннями, зібрати підписи. Якщо класний керівник заздалегідь оповіщений про відсутність батьків, він повинен відразу визначити з ними терміни індивідуальної зустрічі, не чекаючи наступних зборів.

      Заключна частина зборів має за мету зосередження уваги  батьків на узагальненні та рефлексії. Варто зробити її максимально приємною та позитивною: коротко підведіть підсумки всього сказаного на зборах, закличте до дії, дайте оптимістичний прогноз на майбутнє, подякуйте  за співпрацю.

Форми педагогічної просвіти

Педагогічний лекторій, всеобуч передбачає надання батькам систематизованих знань з теорії виховання, привернення їх уваги до актуальних проблем виховання.

 Університет педагогічних знань.

Передбачає більш серйозну підготовку з теорії виховання. Заняття відбуваються у формі лекцій та семінарів. Батьки беруть участь в обговоренні проблем.

  День відчинених дверей.

Головна мета — показати роботу школи, привернути увагу батьків до проблем виховання. Вимагає серйозної підготовки: оформлення школи, організації програми свята (концерту, зустрічей у класах, відвідання виставок, спортивних змагань тощо).

   Відвідування батьків вдома.

 Відвідувати батьків учнів можна, маючи запрошення від них або домовившись заздалегідь. Несподіваний прихід вчителя викликає ніяковість, збентеження батьків. Під час зустрічі педагог має підкреслити позитивне в дитині, тактовно звернути увагу на недоліки, разом поміркувати над тим, як усунути їх. Дуже важливо створити атмосферу довіри і доброзичливості.

   Консультації батькам.

Передбачають надання конкретних рекомендацій, порад з актуальних для батьків питань.

   Запрошення батьків до школи. Найчастіше це роблять для конфіденційної розмови про шкільні проблеми дитини (погана поведінка, неуспішність тощо). Під час бесіди важливо дотримуватися педагогічного такту, створити атмосферу довіри. Педагог висловлює свої міркування, відповідає на запитання батьків, надає корисні поради. Необхідно пам'ятати, що надмірне звертання уваги на недоліки учня викликає в батьків неприязнь, насторогу, навіть якщо учитель має рацію.

Тематичні вечори запитань і відповідей. Сприяють глибокому пізнанню методики сімейного виховання. На них запрошують працівників правоохоронних органів, лікарів, психологів, соціальних працівників, фахівців, які опікуються проблемами виховання молоді.

   Для забезпечення форм і змісту співпраці школи і батьків використовують усні журнали;  «дерево родоводу» — зустрічі поколінь; «у сімейному колі» (індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, психологами, юристами); «родинний міст» — зустрічі з батьками та обговорення проблем виховання; «народна світлиця» — звернення до народних традицій у сімейному вихованні; «день добрих справ» — спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей; «дискусійний клуб» — обговорення проблемних питань виховання; «аукціон ідей сімейного виховання», «батьківський ринг», «дні довіри», «сімейні дні в класі» тощо.

 

 

Самелюк Л.І., методист РМК